Integritet

Personuppgiftspolicy för Dania Connect A/S

1.      Inledning

Dania Connect A/S personuppgiftspolicy (hädanefter policyn) beskriver de styrande principerna för hur Dania Connect A/S (nedan Dania) behandlar personuppgifter, jfr Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 för behandling av personuppgifter. Policyn förklarar vad personuppgifter är, vilka typer av personuppgifter vi samlar in, för vilka ändamål uppgifterna samlas in, hur de behandlas och vilka rättigheter du har i detta avseende. Du kan tryggt lita på att dina personuppgifter behandlas med omsorg och enligt gällande principer.

2.      Syfte

Syftet med policyn är att sätta ramarna för hur vi behandlar personuppgifter om våra kunder, anställda, affärspartners och andra.

3.      Målgrupp

Policyn gäller alla anställda, kunder, leverantörer och andra affärspartners. Om policyn strider mot lokala krav och önskemål är det upp till dataskyddsombudet att godkänna eventuella avvikelser och informera berörda parter.

4.      Vad är personuppgifter?

Personuppgifter är all typ av information om en identifierad eller identifierbar fysisk person, t.ex. Din Kontaktinformation.

5.      Allmänna principer för behandling av personuppgifter

På Dania har vi följande styrande principer för behandling av personuppgifter

 • Våra anställda, kunder, leverantörer och andra affärspartners kan vara säkra på vår behandling av deras personuppgifter
 • Vi behandlar endast personuppgifter när vi har ett tydligt syfte med det
 • Vi följer dataskyddsförordningen
 • Våra medarbetare är utbildade att behandla personuppgifter på ett säkert sätt
 • Vi behandlar personuppgifter säkert i våra IT-system
 • Vi strävar efter att säkerställa att personuppgifter alltid är uppdaterade och lagrar endast personuppgifter så länge som är nödvändigt för ändamålet och/eller efterlevnaden av relevant lagstiftning
 • Vi säkerställer att våra partners följer dataskyddsförordningen
 • Vi är väl förberedda för att hantera ett dataintrång om detta skulle hända

6.      Dina rättigheter

Upplysningsskyldighet
 • Du har rätt att få information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig.
Rätt till tillträde
 • Du har rätt att få tillgång till och få de personuppgifter om dig som du har lämnat till Dania.
 • Du har rätt att få en rad information om den eller de behandlingar som Dania utför av dina personuppgifter.
Rätt till rättelse och radering
 • Du har rätt att få felaktiga uppgifter om dig själv rättade.
 • I särskilda fall har du rätt att få uppgifter om dig raderade innan tidpunkten för vår generella radering inträffar.
 • Om dina personuppgifter har vidarebefordrats till tredje part kommer denne att informeras om detta genom rättelse eller radering
Rätt att återkalla ditt samtycke
 • En del av Danias behandlingsaktiviteter kan baseras på ditt samtycke. I så fall har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. Återkallande av ditt samtycke påverkar inte legitimiteten för databehandling som utförts före ett sådant återkallande.
 • Om du återkallar ditt samtycke kommer Dania och tredje parter som är involverade i behandlingen av personuppgifter att upphöra att behandla dina personuppgifter, såvida inte och i den utsträckning den fortsatta behandlingen eller lagringen är tillåten eller krävs enligt personuppgiftsförordningen eller andra tillämpliga lagar och föreskrifter.
Rätt att klaga
 • Om du vill klaga på behandlingen av dina personuppgifter, vänligen kontakta Dania genom att skicka ditt klagomål till dania@daniaconnect.dk
 • Du har också rätt att informera den danska dataskyddsmyndigheten om behandlingen av dina personuppgifter. Du hittar Datainspektionens kontaktuppgifter på www.datatilsynet.dk
 • Alla ovanstående rättigheter hanteras genom att kontakta kontaktpersonen på Dania som anges nedan.

7. Kontaktuppgifter och personuppgiftsansvar

Dania är personuppgiftsansvarig och kan kontaktas via följande information:

Dania Connect A/S

Vandvejen 7, niveau 4

8000 Aarhus C

CVR 5477 1215

Tlf. 8931 6500

Mail dania@daniaconnect.dk

Kontaktperson

Om du har några frågor angående denna personuppgiftspolicy eller Danias behandling av dina personuppgifter kan du kontakta Louise Meier genom att skicka ett mejl till

lme@daniaconnect.dk

8.    Specifika personuppgiftspolicyer

Du kan läsa mer om våra specifika personuppgiftspolicyer här:

För arbetssökande: [Klicka här]

För medarbetare (anställda): [link]

För medarbetare (timanställda): [link]

För åkerier och andra leverantörer [klik her]